SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
giresun    K?RAZIN ANAVATANI FINDI?IN BA?KENT?               

 

G?RESUN RES?MLER?   CO?RAFYA   MADENLER   FINDIK    K?LT?R    YARBAY TOPAL OSMAN A?A   G?RESUNLU ?NL?LER

Gelenek ve G?renekler
Y?re halk? b?y?k ?ehirlere g??e ba?lad???ndan beri eski gelenekleri az da olsa terk etme yolunu tutmu?tur. Ancak b?y?k ?o?unluk eski, g?reneklerine ba?l?d?r. Bu gelenek ve g?renekler ?o?unlukla eski s?ylentilere dayan?r.
Her y?l Mart ay?n?n 14' ?nde y?lba?? tutulur. O sabah erkenden kalk?l?r, deniz veya akarsudan su alarak eve gelinir ve sa? ayak ile e?ikten ge?ilerek eve girilir. Su evin d?rt bir taraf?na serpilir. E?er hayvanlar varsa onlar?n ?zerine de serpilir. O g?n kimse evine u?ursuz gelir diye misafir kabul etmez, ancak aya?? denenmi? birisi varsa o eve ?a?r?l?r. Gelen ki?i sa? aya??n? i?eriye atar yeni y?l?n?z hay?rl? olsun mart?n?z? bozuyorum der o gece evde ?s?rgan veya pa?a pi?irilir i?ine ye?il boncuk at?l?r. Bunlar? yerken boncuk kimin a?z?na gelirse o y?l bu ?ah?s ekine ba?lar, aile i?erisinde bol r?z?kl? kabul edilir.
Yine Mart'?n 14 ?nde g?n tutulur. Mart'?n 14'?, Mart 15'i , Nisan 16's?, May?s v.b. aylar olarak adland?r?l?r. O g?nlerdeki havan?n durumuna g?re o aylar?n nas?l ge?ece?i hakk?nda fikir y?r?t?l?r.
6 May?s'ta h?drellez tutulur. Bu g?n H?z?r ve ?lyas Aleyhissamlar?n bir araya geldi?ine ve art?k k?? ay?n?n bitip g?zel g?nlerin gelece?ine inan?l?r.
Yine ak?amdan 3-5 gen? k?zlar niyet tutarak bir g?l a?ac?n?n dibine y?z?klerini g?merler. Sabahleyin mani okuyarak onlar? ??kar?rlar. S?ylenen maninin manas?na g?re talihlerini denerler.
 

 

May?s Yedisi (Aksu ?enlikleri)
Her y?l May?s ay?n?n 7'sinde (Miladi 20 May?s) kutlan?r. 1977 y?l?na kadar "MAYIS YED?S?" ad?yla s?rd?r?len t?renler bu tarihten sonra "AKSU ?ENL?KLER?" ad?n? alm??t?r. Daha sonra 1992 y?l? ba??nda al?nan yeni bir kararla daha geni? kitlelerle sosyal ve k?lt?rel ili?kilerin sa?lanmas? ve s?rd?r?lmesi ama?lanarak ad?n?n "ULUSLARARASI KARADEN?Z AKSU FEST?VAL?" olmas? kabul edilmi?tir. Her y?l 20 May?s g?n? Giresun'un do?usunda bulunan Aksu Deresinin deniz ile birle?ti?i yerde insanlar toplan?rlar. ?zellikle hastalar, dertliler, ?ocu?u olmayanlar, dilekleri olanlar Aksu Deresinin k?y?s?na giderler bir dilek dileyip yedi ?ift bir tek ta?? suya atarlar. Aksu mahallinde yap?lan bu t?renler ?? ana b?l?mden olu?ur.

1-SACAYAKTAN GE?ME GELENE??: Soyun s?rd?r?lmesi k?lt?r?ne dayan?r. ?ocu?u olmayanlar dilekte bulunarak ?? kez sacayaktan ge?erler. ?? kutsal say?lan bir rakamd?r. Sacayak ana rahminin simgesidir.
2-DERE TA?LAMA GELENE??: ?lkbahar , do?an?n hayat buldu?u mevsimdir. Do?an?n getirdi?i ya?ama zevkiyle insanlar da b?t?n k?t?l?klerden ar?nmak gere?ini duyarlar. Aksu Deresinin denize d?k?ld??? yerde toplanan insanlar "Derdim Belam Denize" diyerek yedi ?ift bir tek ta? atarlar. Yedi kutsall??? olan bir rakamd?r. Tek ta?, dile?in yerini bulmas? i?in at?lan sonuncu ta?t?r.
3-ADANIN ETRAFINI DOLA?MA GELENE??: Soyun s?rd?r?lmesi inanc?yla yap?lan sacayaktan ge?me gelene?i Ada'n?n etraf?n?n dola??lmas?yla tamamlan?r. Ada turu Hamza Ta??'n?n ?n?nde ba?lar. Yine Hamza Ta??'n?n ?n?nde son bulur. T?renin amac?; soyun s?rd?r?lmesi, belalar?n denize at?lmas?, d?llenmenin bu mevsimde ba?lamas? ve topra??n bereketlenmesi.

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n