SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
yaylalar    -  GELENEK G?RENEK -  K?LT?R          

      

K?mbet Turizm Merkezi
Giresun'a yakla??k 60 km. mesafede bulunan K?mbet Turizm Merkezi, K?mbet Yaylas? ba?ta olmak ?zere ?evredeki di?er baz? yaylalar ile Ayma? mevkiinden olu?maktad?r. Yaylaya Giresun - Dereli-?ebinkarahisar yolu ?zerinden 2 ?ekilde ula?mak m?mk?nd?r. Dereli'den sonra G?d?l-Y?cek?y ?zerinden gidildi?inde 60 km.'lik bir yol ?zerinden ula??l?r. Ayr?ca ?ebinkarahisar yolundan devam edilerek, ?kisu-Uzundere ?zerinden de ula?mak m?mk?nd?r. Bu durumda da Yakla??k 84 km. yol katetmek gerekir.

Yaylada elektrik, su, ve telefon mevcut olup, ?lkokul ve sa?l?k oca?? hizmet vermektedir. Yaylada 10 yatakl? belgesiz bir otel bulunmaktad?r. K?mbet'te Ayma? mesiresi ile Orman B?lge M?d?rl???ne ait Salon ?ay?r? orman i?i dinlenme tesisleri y?rede aktivite ?e?itlili?i yaratmaktad?r.

Ayma? Mevkii
Ayma? mevkii K?mbet yayla merkezinin yakla??k 2 km. kuzeybat?s?ndad?r. Her sene Temmuz ay?n?n ???nc? Pazar g?n? K?mbet ?enliklerini kutland??? Ayma? Mevkii, do?al g?zellikler y?n?nden zengin, ?evre manzaras?na hakim bir tepedir. Yol boyunca ladin ormanlar? ve k?r ?i?ekleri etraf? s?slemektedir. Yayla ?imlerle kapl? ve orman i?ine serpilmi? d?zl?klerden olu?maktad?r.

Salon ?ay?r? Piknik Alan?
Giresun'dan K?mbet yaylas?na giri?te yayla merkezine yakla??k 1km. mesafede Orman B?lge M?d?rl???nce tesis edilmi? bulunan Salon ?ay?r? piknik alan?na ula??l?r. Salon ?ay?r?nda k?r gazinosu ve her biri 5'er yatakl? 3 adet dinlenme evi bulunmaktad?r.

Bekta? Turizm Merkezi
Giresun merkezden Evrenk?y, Erimez, Yavuzkemal ?zerinden gidildi?inde yakla??k 56 km. uzakl?kta bulunan Bekta? Turizm Merkezi, ?evresindeki Kulakkaya yaylas?, Melikli Obas?, Kurttepe Mevkii ve Al?akbel Orman i?i piknik alan? ile birlikte bir b?t?n te?kil eder. Bekta? yaylas?na yukar?da belirtilen g?zergahlardan ba?ka 3 de?i?ik ?ekilde ula?mak m?mk?nd?r. Bunlar; Giresun-Dereli-Yavuzkemal, Giresun-Batlama Deresi-?ni?dibi, Giresun-Bulancak ?zerinden giden yollard?r.Bekta? yaylas?nda elektrik, su, telefon gibi altyap? mevcuttur. Yaylada 80 yatak kapasiteli ve iki y?ld?zl? bir otel de hizmet vermektedir.Yaz ba?lar?nda bile yer yer kar g?r?len yaylada Kurttepe mevkii k???n kayak yapmaya uygundur. Yaz aylar?nda burada ?im kaya?? yapmak m?mk?nd?r.

Kulakkaya Yaylas?
Giresun'a yakla??k 45 km. mesafede bulunan yayla, 1500 rak?m?nda ve ilgin? do?a g?zelliklerine sahip, Giresun'un eskiden beri en ?ok bilinen ve gidilen yaylas?d?r. Yol ?zerinde bulunan Desput Kayas? ve suyu, do?al g?zelliklere sahip Erimez mevkii, Gelin Kayas? ayr? birer ilgi oda??d?r. Al?akbel Orman i?i piknik alan?nda g?n?birlik rekreasyon imkan?, hemen yak?n?ndaki Yavuzkemal beldesinde de her t?rl? al??veri? hizmeti bulunmaktad?r.

Melikli Obas? Yaylas?

Kulakkaya'n?n hemen yak?n?ndaki Melikli Obas? Yaylas? ?evresi ladin ormanlar? ile ?evrili, orman g?lleri ve yabani a?elyalarla bezenmi? ?im sahalar? ile g?zel bir peyzaja sahiptir. Yaylaya 2 km. mesafedeki Yavuzkemal yerle?mesinde sa?l?k ve PTT hizmetleri de bulunmaktad?r

Sis Da?? Yaylas?
Giresun ili G?rele il?esinin sahile 40 km. mesafedeki en b?y?k da?? olan Alada?'?n en y?ksek tepesi Alimeydan (Sis) Da?? 2182 y?ksekliktedir. Trabzon ve Giresun illeri s?n?r b?lgesinde yer alan bu y?rede Temmuz ba??na kadar karlar erimez. Bu gruba dahil sis pazar? yaylas?, Erikbeli mevkiinin 25 km. kadar kuzey bat?s?nda yer al?r. Sis Da??'na Giresun-Eynesil yak?nlar?nda sahilden i?eri giren yakla??k 40 km.'lik k?y yolu ile ula??labilir.
Her y?l Temmuz ay?n?n 3. Cumartesi g?n? yap?lan "Sis Da?? ?enlikleri" y?redeki ?ok say?da k?y ve obadan gelenlerin kat?lmas?yla kutlan?r. Sis Da?? "C stat?s?nde Milli Park " olarak korunmaya al?nm??t?r.

Anastos Yaylas?
Alucra il?esinin g?neydo?usunda yakla??k 10 km. uzakl?kta bulunan yaylaya Kam??l? k?y? ?zerinden ula??lmaktad?r

Tamdere Yaylas?
Tamdere yaylas? Dereli il?esi s?n?rlar? i?inde, ?ebinkarahisar yolu ?zerinde yer almaktad?r. Giresun'dan 80 km. ?ebinkarahisar'dan ise 27 km. uzakl?kta bulunan yaylaya asfalt yollar ile ula??labilir

Tamzara Yaylas?
Tamzara Mahallesi ve yaylas? ?ebinkarahisar'?n hemen kuzeyinde bulunur.

Karag?l Yaylas?
Dereli il?esinin g?ney bat?s?nda, Giresun-Ordu-Sivas illerinin birle?me noktas?na yak?n bir konumda 3107 m. Zirveli Karag?l da??nda bulunur

K?LT?R

B?Z?M Y?REM?ZDE GELENEK VE G?RENEKLER
Y?re halk? b?y?k ?ehirlere g??e ba?lad???ndan beri eski gelenekleri az da olsa terk etme yolunu tutmu?tur. Ancak b?y?k ?o?unluk eski, g?reneklerine ba?l?d?r. Bu gelenek ve g?renekler ?o?unlukla eski s?ylentilere dayan?r.
Her y?l Mart ay?n?n 14' ?nde y?lba?? tutulur. O sabah erkenden kalk?l?r, deniz veya akarsudan su alarak eve gelinir ve sa? ayak ile e?ikten ge?ilerek eve girilir. Su evin d?rt bir taraf?na serpilir. E?er hayvanlar varsa onlar?n ?zerine de serpilir. O g?n kimse evine u?ursuz gelir diye misafir kabul etmez, ancak aya?? denenmi? birisi varsa o eve ?a?r?l?r. Gelen ki?i sa? aya??n? i?eriye atar yeni y?l?n?z hay?rl? olsun mart?n?z? bozuyorum der o gece evde ?s?rgan veya pa?a pi?irilir i?ine ye?il boncuk at?l?r. Bunlar? yerken boncuk kimin a?z?na gelirse o y?l bu ?ah?s ekine ba?lar, aile i?erisinde bol r?z?kl? kabul edilir.

Yine Mart'?n 14 ?nde g?n tutulur. Mart'?n 14'?, Mart 15'i , Nisan 16's?, May?s v.b. aylar olarak adland?r?l?r. O g?nlerdeki havan?n durumuna g?re o aylar?n nas?l ge?ece?i hakk?nda fikir y?r?t?l?r.

6 May?s'ta h?drellez tutulur. Bu g?n H?z?r ve ?lyas Aleyhissamlar?n bir araya geldi?ine ve art?k k?? ay?n?n bitip g?zel g?nlerin gelece?ine inan?l?r.

Yine ak?amdan 3-5 gen? k?zlar niyet tutarak bir g?l a?ac?n?n dibine y?z?klerini g?merler. Sabahleyin mani okuyarak onlar? ??kar?rlar. S?ylenen maninin manas?na g?re talihlerini denerler.

May?s Yedisi (Aksu ?enlikleri)

Her y?l May?s ay?n?n 7'sinde (Miladi 20 May?s) kutlan?r. 1977 y?l?na kadar "MAYIS YED?S?" ad?yla s?rd?r?len t?renler bu tarihten sonra "AKSU ?ENL?KLER?" ad?n? alm??t?r. Daha sonra 1992 y?l? ba??nda al?nan yeni bir kararla daha geni? kitlelerle sosyal ve k?lt?rel ili?kilerin sa?lanmas? ve s?rd?r?lmesi ama?lanarak ad?n?n "ULUSLARARASI KARADEN?Z AKSU FEST?VAL?" olmas? kabul edilmi?tir. Her y?l 20 May?s g?n? Giresun'un do?usunda bulunan Aksu Deresinin deniz ile birle?ti?i yerde insanlar toplan?rlar. ?zellikle hastalar, dertliler, ?ocu?u olmayanlar, dilekleri olanlar Aksu Deresinin k?y?s?na giderler bir dilek dileyip yedi ?ift bir tek ta?? suya atarlar. Aksu mahallinde yap?lan bu t?renler ?? ana b?l?mden olu?ur.

1-SACAYAKTAN GE?ME GELENE??: Soyun s?rd?r?lmesi k?lt?r?ne dayan?r. ?ocu?u olmayanlar dilekte bulunarak ?? kez sacayaktan ge?erler. ?? kutsal say?lan bir rakamd?r. Sacayak ana rahminin simgesidir.

2-DERE TA?LAMA GELENE??: ?lkbahar , do?an?n hayat buldu?u mevsimdir. Do?an?n getirdi?i ya?ama zevkiyle insanlar da b?t?n k?t?l?klerden ar?nmak gere?ini duyarlar. Aksu Deresinin denize d?k?ld??? yerde toplanan insanlar "Derdim Belam Denize" diyerek yedi ?ift bir tek ta? atarlar. Yedi kutsall??? olan bir rakamd?r. Tek ta?, dile?in yerini bulmas? i?in at?lan sonuncu ta?t?r.

3-ADANIN ETRAFINI DOLA?MA GELENE??: Soyun s?rd?r?lmesi inanc?yla yap?lan sacayaktan ge?me gelene?i Ada'n?n etraf?n?n dola??lmas?yla tamamlan?r. Ada turu Hamza Ta??'n?n ?n?nde ba?lar. Yine Hamza Ta??'n?n ?n?nde son bulur. T?renin amac?; soyun s?rd?r?lmesi, belalar?n denize at?lmas?, d?llenmenin bu mevsimde ba?lamas? ve topra??n bereketlenmesi. Her y?l May?s ay?n?n 20'sinde yap?lan bu festival Uluslararas? boyutlara ula?m??t?r. Bu festivalin Halk Oyunlar? b?l?m?n? organize eden G?FSAD (Giresun K?lt?r Sanat ve Folklor Derne?i) ayn? zamanda Giresun y?resi oyunlar?n?n yurt i?inde ve yurt d???nda tan?t?m?n? da yapmaktad?r. Dernekle ilgili bilgi 0-454- 212 6222 no'lu telefondan al?nabilir

 


 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n