SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
K?RT?N            

 

K?RT?N    CO?RAF? YAPI    K?RT?N BARAJI    RES?MLER

        

            ?l?e ile ilgili ?zel olarak arkeolojik ara?t?rmalar yap?lmam?? olmakla birlikte, K?rt?n ?evresinde g?r?len kale harabeleri ve zaman zaman tar?m ?al??malar? s?ras?nda yer alt?ndan ??kar?lan harabe bina kal?nt?lar? dikkate al?nd???nda, bu y?rede ya?am, Milattan ?nceki y?llardan beri var oldu?u kanaatini uyand?rmaktad?r. Hitit Devleti?nin ve bu Devletin y?k?l???ndan sonra Urartu hakimiyetine girdi?i tahmin edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet devrinde Trabzon Sanca?? s?n?rlar? ?iziminde, K?rt?n ismine rastlan?lmaktad?r.

         ?e?itli tarihi kaynaklarda K?rt?n, 1461 y?llar?nda beylik olup ilk Osmanl?-Akkoyunlu antla?mas?yla (Yass? ?imen Antla?mas?) iki devlet aras?nda tampon b?lge olarak kald??? belirtilmektedir.

         K?rt?n??n Osmanl?lar zaman?ndaki ismi K?rt?n Cezere olup Cezere denilen yerin K?rt?n b?lgesinin idare merkezinde bir kale oldu?u, Sinan Bey?in Trabzon?daki kulakl? ?e?me kitabesinden anla??lmaktad?r.

         ?dari bak?mdan, zaman?ndan beri G?m??hane?ye ba?l?l???n? ta??yan ?l?e, G?m??hane?nin Erzincan?a ba?lanmas? ?zerine ?nce Erzincan?a, sonra G?m??hane?nin Erzurum?a ba?lanmas? ile il?e de Erzurum?a ba?lanm??t?r. Fatih?in Trabzon?u 1461 y?l?nda fethinden sonra, G?m??hane ili ile birlikte Trabzon?a ba?lanm??t?r. Cumhuriyet d?neminde G?m??hane?nin 1925 y?l?nda m?stakil il olmas? sonucu olarak K?rt?n de, Torul il?esine ba?l? olarak G?m??hane iline ba?lanm??t?r.

 

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n