SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
SİSDAĞI TUR?ZM WEB SAYFASINA HOŞ GELDİNİZ                

 

TOK? Karadeniz'de 7 ile 7 otel yapacak
K?lt?r ve Turizm Bakan? Atilla Ko?, Karadeniz'de turizmi geli?tirmek i?in TURBAN benzeri bir projeyi devreye sokacaklar?n? s?yledi.

Karadeniz'de turizmin geli?tirilmesi i?in oteller zinciri kuruluyor. K?lt?r ve Turizm Bakan? Atilla Ko?, Sinop'tan Rize'ye kadar uzanan ?eritte 7 ilde, TOK?'nin oteller yapaca??n? a??klad?. Ko?, Karadeniz'de sahil yolunun bitmesi ile turizme daha elveri?li hale gelece?i belirterek, "Bu b?lgede turizmin geli?mesine biz ?nc?l?k yapabilir miyiz diye d???nd?k. Sinop'tan Rize'ye kadar uzanan sahip ?eridinde, ko?ullar? ve co?rafyay? da dikkat alarak TOK?'den otel yapmas?n? istedik" dedi. TOK?'nin Ordu ve Artvin'deki otellerin temelini ?n?m?zdeki aylarda ataca??n? belirten Ko?, toplam 7 ilde 7 otel yapt?r?laca??n? bildirdi. T?rkiye'nin turizm konaklama tesislerinde ?ok ileri gitti?ini, bunlar?n ba?lang?c?n?n TURBAN otellerine dayand???n? ifade eden Ko?, ??yle devam etti:"Ama biz yeni bir TURBAN kurmuyoruz, aman yanl?? anla??lmas?n. TOK? otelleri yapacak, i?letmesini ?zel sekt?re verecek. Biz Karadeniz'de ?nc?l?k yapmak istiyoruz. TOK?'nin yapaca?? oteller hem yayla hem de denize yak?n, daha ?ok butik oteller olacak."
G?RESUN

 

 GENEL B?LG?LER

Y?z?l??m?: 6.934 km?

N?fus: 499.087 (1990)

?l Trafik No: 28

Do?u Karadeniz B?lgesi'nde yer alan Giresun bir yar?mada ?zerine kurulmu?tur. Giresun, Anadolu'nun kuzeydo?usunda, ye?ille mavinin kucakla?t??? Karadeniz'in inci kentlerinden birisidir. Do?al ve tarihi de?erler a??s?ndan turizme olduk?a elveri?li bulunan Giresun'un bakir ormanlar?, yaylalar? ve akarsular? ilgi ?ekicidir.

?L?ELER
:

Giresun ilinin il?eleri; Alucra, Bulancak, ?amoluk, ?anak??, Dereli, Do?ankent, Espiye, Eynesil, G?rele, G?ce, Kesap, Piraziz, ?ebinkarahisar, Tirebolu ve Ya?l?dere'dir.

Alucra: ?l merkezine 131 km. uzakl?ktad?r. Kam??l? Kilisesi, Sivri Tepesi, Gelin Kaya, ?kizler Tepesi, K?zlar Kalesi gezilebilecek ?nemli yerlerdir. Ye?ilyurt ve Aktepe k?ylerinde maden suyu kaynaklar? bulunmaktad?r. Ayr?ca Ac?su ve Tepesidelik ma?aralar? me?hurdur. Yaylalar? aras?nda ?akrak, G?ll?ce ve Akyatak yaylalar? ?nemlidir. Alucra ?l?esi yak?n?nda bulunan T?m?l?sler muhtemelen M.?.8. y?zy?ldan kalmad?r.

Bulancak:
Giresun il merkezine Samsun y?n?nde 14 km. uzakl?kta bulunan bir sahil il?esidir. ?l?ede Ac?su, Kaya Kilisesi, Burunucu Cami ve ?e?mesi, Merkez Eski Camii ve Demircili Kemer K?pr?s? g?r?lebilir.

?amoluk: ?l merkezine uzakl??? yakla??k 145 km.dir. ?l?enin g?r?lebilecek ?nemli yerleri Kaledere ve Hac?ahmeto?lu k?ylerindeki kale kal?nt?lar?d?r.

?anak??:
?l merkezine 78 km. uzakl?ktad?r. ?l?enin Ku?k?y? ?enlikleri g?r?lmeye de?erdir. Ku?k?y'de her y?l 25 Haziran' da d?zenlenen Ku?dili Festivali izlenmeye de?erdir. Ku?k?y? halk?n?n kendi aralar?nda ?sl?kla haberle?ip anla?malar? yerli ve yabanc? turistlerce ve bas?n mensuplar?nca b?y?k ilgi g?rmektedir.

Dereli:
Giresun il merkezine 32 km. uzakl?ktad?r. Hisar K?y?'ndeki Meryemana Manast?r?, Ku?luhan Kalesi, Akkaya K?y?'ndeki ?obankayas? resimleri, ?al K?y? giri?indeki Demirkap? mevkiinde yolun alt?ndan dar bir kap?dan girilen tarihi ge?it ve bu alanda saray kal?nt?lar? ta? d??eli yollar ve yaz?l? kayalar g?r?lebilir. Yine K?z?lta? K?y?'ndeki H. Mustafa T?rbesi ve mezar? gezilebilir. Dereli il?esinde Aksu deresi ?zerine kurulmu? ?ok say?da kemer k?pr? de ilgi ?ekicidir.

Do?ankent:
Tirebolu ?l?esi'nden sahile 30 km. uzakl?kta G?m??hane s?n?r?nda bulunur. Har??t ?ay? Vadisi ?zerinde kurulan il?ede ?ok say?da akarsuyun varl??? dikkat ?ekicidir. Dand? K?y? Kalesi ve ola?an?st? do?as?yla g?r?lmeye de?er k??elerdir.

Espiye:
Giresun il merkezine olan uzakl??? 33 km.dir. ?l?ede birinci derecede Arkeolojik Sit Alan? olarak ilan edilen Andoz Kalesi, il?eye ayr? bir g?zellik katmaktad?r. Espiye Merkez Cami, ?ahinyuva K?y?'ndeki kilise, A?an?n K?pr?s?, Harova K?pr?s?, S?n?r K?pr?s? ve Ericek K?pr?s? ad?yla an?lan kemer k?pr?ler dikkat ?ekicidir. Espiye'de ayr?ca il?eye 4 km. uzakl?kta Zefre mevkiinde Cenevizlilerden kald??? s?ylenen bir tersane kal?nt?s? da bulunmaktad?r.

G?RESUNDA BA?KA NELER VAR  ?

Do?a Y?r?y???
Giresun'a 60 km uzakl?ktaki Karag?ller da? silsilesi y?r?y?? sporu i?in ?ok elveri?lidir. Buralarda orta ya? ve ?zeri gruplar i?in ?ok de?i?ik parkurlar vard?r. En ?nemli parkurlar; E?ribel-?oban Ba??rtan, Turna Ovas?-K?mbet, E?ribel-Av?ar Obas?-Sa?rak G?l?, K?rklar Tepesi-Karag?l Tepesi-Ayg?r G?l?-Elmal? Obas?.
Y?r?y?? parkurlar? rak?m? 2.250 metrenin ?zerindedir.

Trekking Sporu i?in Giresun'da Cumartesi Do?ac?lar? do?a ve Trekking Kul?b? (Tel:0-454-2141819) veya Giresun Turizm ve Tan?tma Derne?i
www.giresunturder.org.tr
Tel : 0 454 216 47 04 ile irtibat kurulup yard?m istenebilir.

Plajlar - Camping
Giresun kentinin do
?u ve bat?s?ndaki sahiller kilometrelerce uzay?p giden do?al plajlar durumundad?r. Kentin bat?s?ndaki plajlar do?u kesimindekilere g?re daha s?? ve daha kumluktur. Kent merkezine yakla??k 5 km. uzakl?kta yer alan, Arif Kuma?, Giresun, Belediye, Emniyet, Tabya ve Jandarma plajlar? Giresun'un ba?l?ca plajlar?d?r.
Giresun'da camping yap?lacak plajlar Arif Kuma?, Bulancak Belediye, Ke?ap D?zk?y Belediye Plaj?, Tirebolu Plaj?d?r.Ayr?ca yaz aylar?nda Giresun Adas? ile Giresun Liman? aras?nda her ak?am Mavi Tur d?zenlenmektedir.

Maden Sular?-??meceler
Giresun do?al maden sular? ile de ?nl?d?r.
?ni?dibi Madensuyu, ?alda? Maden Suyu; Batlama Deresi ?zerindedir. ?i?elenmesi yap?larak pazarlanan bu maden sular?, b?brek ta?lar?na iyi gelmekte, hazm? kolayla?t?rmaktad?r.

P?narlar Maden Suyu, ?ebinkarahisar yolu ?zerinde Kulakkaya yol ayr?m?nda bulunmaktad?r.

Pratik Bilgiler
G?RESUN'DA YAPILAN FEST?VAL VE YAYLA ?ENL?KLER?:
Uluslar aras? Karadeniz Giresun Aksu Festivali
Yeri ve Tarihi : Giresun 20-23 May?s
D?zenleyen Kurulu? : Giresun Valili?i - Belediye Ba?kanl???
Tel No : 0454 2161600 - 2161050

Ku?dili ?enlikleri
Yeri ve Tarihi : ?anak?? - 29 Haziran
D?zenleyen Kurulu? : ?anak?? Kaymakaml???
Tel No : 0454 5912525 - 5912828

Giresun Alt?n F?nd?k Film Festivali
Yeri ve Tarihi : Giresun 10-14 Temmuz
D?zenleyen Kurulu? : Giresun Valili?i
Tel No : 04542161600

K?mbet Yayla ?enli?i
Yeri ve Tarihi : Dereli - Temmuz ay?n?n 2. pazar g?n?
D?zenleyen Kurulu? : Dereli Kaymakaml??? - Belediye Ba?kanl???
Tel No : 0454 3813001 - 3813498

Bekta? Yayla ?enli?i
Yeri ve Tarihi : Dereli - Temmuz ay?n?n son pazar g?n?
D?zenleyen Kurulu? : Dereli Kaymakaml??? - Belediye Ba?kanl???
Tel No : 0454 3813001 - 3813498

Giresun Ticaret Odas? Fuar? ( G?TSOF )
Yeri ve Tarihi : Giresun 19-25 Temmuz
D?zenleyen Kurulu? : Giresun Ticaret ve Sanayi Odas?
Tel No : 02122381358 - 2381319

?amoluk Bal Festivali
Yeri ve Tarihi : ?amoluk 17 A?ustos
D?zenleyen Kurulu? : ?amoluk Kaymakaml??? - Belediye Ba?kanl???
Tel No : 04547815247 - 7815286

Yaylalar ile ilgili bilgi al?nabilecek telefon numaralar? :
KULAKKAYA ORMAN (0 454) 385 80 06
BEKTA? OTEL (0 454) 388 20 01
TAMDERE LOKANTASI (0 454) 391 21 46
K?MBET ORTA KAHVE (0 454) 386 61 08
ER?MEZ (0 454) 235 20 09

Giresun?a nerden ve nas?l gidilir :
Giresun' un ?evre il ve il?elerle d?zenli karayolu ba?lant?s? oldu?u gibi deniz yolu ula??m?, Ankara ve ?stanbul ile Trabzon ve Samsun Havaalan? yolu ile hava ba?lant?s? bulunmaktad?r. Giresun iyi d?zeydeki karayollar? ile ?evresindeki il ve il?elerle ba?lanm?? olup buradan b?y?k ?ehirlere kar??l?kl? otob?s seferleri vard?r.

BAZI ?LLER?N G?RESUN' A UZAKLIKLARI (Km.)
G?RESUN - ?STANBUL 957
G?RESUN - ERZ?NCAN 285
G?RESUN - ?ZM?R 1223
G?RESUN - ERZURUM 475
G?RESUN - ANKARA 628
G?RESUN - BURSA 984
G?RESUN - BALIKES?R 1146
G?RESUN - ANTALYA 1177
G?RESUN - ADANA 937
G?RESUN - ZONGULDAK 787
G?RESUN - D?YARBAKIR 662
G?RESUN - S?NOP 399
G?RESUN - S?VAS 302
G?RESUN - G?M??HANE 269
G?RESUN - R?ZE 219
G?RESUN - SAMSUN 208
G?RESUN - ORDU 47
G?RESUN - TRABZON 137

G?RESUN' DA B?R HAFTALIK TUR PROGRAMI :
1. 1. 1. G?N : ?ehir Merkezinde bulunan Giresun Kalesini ziyaret, M?zeyi ziyaret, Kuv?-yi Milliye ve Osman A?a M?zesini ziyaret. ??leden sonra Gedikkaya mevkiinde piknik, ak?am?zeri Mavi-Tur ile Giresun Adas? etraf?n? dola?mak.
2. 2. 2. G?N : S?zer veya ?nallar Turizm ile ?ebinkarahisar il?esine var??. Kaleyi ziyaret, K?zlar Manast?r?n? ve Atat?rk M?zesini ziyaret, Tamzara' da piknik. Gece burada konaklama.
3. 3. 3. G?N : ?ebinkarahisar' dan Dereli - K?mbet Yaylas?na gidi?. Ayma?' ta piknik. Salon ?ay?r?nda konaklama.
4. 4. 4. G?N : Dereli Y?ce K?y? y?n?nde yola d?n??. Yavuzkemal - P?narlar Mevkiinde Maden Suyu Tesislerinde ??le yeme?i. Giresun' a hareket. Giresun'da biraz dinlendikten sonra, ak?am?zeri bir restoranda yada barda e?lence.
5. 5. 5. G?N : Sabah kahvalt?s?ndan sonra, Belediye Plaj? veya D?zk?y Plaj?nda denize girmek. Gece sahilde y?r?y??.
6. 6. 6. G?N : Batlama yolu ?zerinden ?alda? Beldesine hareket, k?yde bir ??le yeme?i, daha sonra Bekta? Yaylas?na gidi?, k?r gezisi ve ak?am?zeri Yavuzkemal mevkiinde ak?am yeme?i sonras? d?n??.
7. 7. 7. G?N : Espiye Andoz Kalesi, Tirebolu Bedrama ve Saint Jean Kalelerini ziyaret, ??le yeme?inde Espiye' de pide. Ke?ap il?esinde t?rbeleri ziyaret. Yola?z? mevkiinde ak?am yeme?inde bal?k. Giresun' a d?n??.

(www.giresungazete.net) ten alinmistir.

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n