SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
?ANAKCI               

 CANAKCI   CO?RAFYA   RES?M   SOSYAL YAPI    K?LT?REL YAPI  N?FUS  BAKIMLIK?Y?  MUHTARLAR

    1461 de Osmanl? Egemenli?ine giren b?lge 1879 y?l?nda G?rele il?esinin kurulmas?yla bu il?eye ba?lanm??t?r. 1916 y?l?nda Rus i?gali alt?nda kalan il?e 13 ?ubat 1918 tarihinde G?rele ile birlikte bu i?galden kurtulmu?tur. 1960  y?l?ndan  beri  G?rele  ?l?esine  ba?l?  bucak iken, buradan ayr?larak  29 A?ustos 1991  tarihinde  3644  Say?l?  Kanunla  ?l?e olmu?tur. Eskiden beri ?anak?? ?l?e merkezinde ?retilmekte olan a?a? kap ve ?anaklar nedeniyle "?anak ustas?n?n bulundu?u yer" anlam?nda bu g?nk? merkezin ad? ortaya ??km?? ve ?ANAK?I ad? buradan gelmi?tir. Bucak olarak ?nceleri  Ye?ilk?y   k?y?m?z?n   Beyli   ba?l?s?nda   bulunan  merkez, sonraki   y?llarda bug?nk?   yerine nakledilmi?tir. **

   Giresun?a  78 km. uzakl?kta olan il?enin y?ksekli?i 150 metre'dir. ?l?enin g?neyinden do?up ?l?enin merkezini ikiye b?lerek uzanan ?anak?? deresi G?rele il?esinden Denize d?k?lmektedir. ?l?e denizden 17 km. i?eridedir. ?l?ede 4 mahalle, 12 k?y bulunmaktad?r.

  ?l?emiz    arazisinin   yakla??k   % 15?i   tar?m,  % 46?s?  ?ay?r  ve  mera  % 33?? ormanl?k  ve  fundal?k, % 6?s? da  tar?m  d???  meskun  sahalard?r. Bitki ?rt?s?n? ?l?e merkezi ?evresinde f?nd?k ve ?ay y?ksek kesimlerde orman ?r?nleri olu?turur. B?lge engebeli ve da?larla kapl? olup, yerle?im da??n?kt?r. Ba?l?ca tepelerimiz Kar?nca Kale, Tacca Tepe ve Akk?y Tepeleridir. Akarsular?n? ??cen Deresi, Bal Deresi, Sis Deresi ve bunlar?n birle?ti?i ?anak?? Deresi te?kil eder. Arazi olduk?a sarp ve yama?l? olup, yerle?im ?ok da??n?kt?r. ?anak?? Deresi ?l?emizi ikiye   b?lerek   yol g?zergah?n? izleyip G?rele ?l?esinde denize d?k?lmektedir.

   ?klimi tipik bir Karadeniz iklimi olup, yazlar?  serin, k??lar?  ?l?k  ve  her mevsim bol ya???l? olup, k???n y?kseklere bolca kar d??er.

   ?l?emizin  kuzeyi,  do?usu  ve  bat?s?  G?rele  ?l?esiyle  ?evrili  olup,  g?neyinde G?m??hane ?linin K?rt?n, g?neydo?usunda da Trabzon?un ?alpazar? ?l?esiyle s?n?rl?d?r.

  ?l?enin y?z?l??m? 205 km? olup, ?l?e merkezinin rak?m? 150-160 M?dir.

   ?anak??  ?l?esi 1960 y?l?ndan beri G?rele ?l?esine ba?l? bir bucak iken, buradan ayr?larak 29 A?ustos 1991 tarihinde 3644 Say?l? Kanunla kurulmu?tur.

    ?l?enin Merkez (?anak??) ve Karab?rk(Belde) Belediyeleri olmak ?zere 2 Belediyesi,  Merkeze ba?l? 4 mahalle vard?r. Bunlar: Merkez, Orta, Camiyan? ve Beyli mahalleleridir. Karab?rk Belediyesinin ise 3 mahallesi vard?r. Bunlar: Merkez ,??cen ve Kuz mahallelerdir. ?l?emize ba?l? 13 k?y bulunmakta olup, bu k?ylere ait 49 ba?l? vard?r. Mezra ve oba gibi ba?l?lar yoktur.

    ?l?eye ba?l? b?t?n k?y ve mahallelerde telefon hatt? ve elektrik mevcut olup, b?t?n ba?l?larda yeterli olmamakla beraber i?me suyu mevcuttur. B?t?n K?ylerimizin yolu olmakla beraber baz? k?ylerimizin k?y i?i yol sorunlar? vard?r.

    Arazinin engebeli olu?u nedeni ile k?yler genellikle da??n?k olarak yerle?mi?tir. Yol, su, okul ve sa?l?k tesisi gibi baz? yat?r?mlar bilhassa y?ksek k?ylerde g?? ?artlar alt?nda yerine getirilmektedir.

   K?? aylar?nda ise ula??m zaman zaman m?mk?n olmamaktad?r.

    Devlet y?netimi ile halk aras?ndaki ili?kiler normaldir.

  **Kaynak: Ali Bilir, Ge?mi?ten G?n?m?ze T?m Y?nleriyle G?rele, Simurg Yay?nlar?, ?stanbul 2001 muhtelif sayfalar.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n