SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
giresun    K?RAZIN ANAVATANI FINDI?IN BA?KENT?               

 

G?RESUN RES?MLER?   CO?RAFYA   MADENLER   FINDIK    K?LT?R    YARBAY TOPAL OSMAN A?A   G?RESUNLU ?NL?LER

   Karadeniz B?lgesinin Do?u Karadeniz B?l?m?nde yer alan Giresun ili, 37, 50 ve 39 12 do?u boylamlar? ile 40 07 ve 41 08 kuzey enlemleri aras?nda bulunmaktad?r.?l do?usunda Trabzon ve G?m??hane, bat?s?nda Ordu, g?neyinde Sivas ve Erzincan, g?neybat?s?nda yine Sivas illeriyle kom?u olup, kuzeyi Karadeniz ile ku?at?lm??t?r.

    Giresun ili, 6934 km karelik y?z?l??m? ile ?lke topraklar?n?n binde 8.5'ini kaplamaktad?r. 1997 n?fus say?m sonu?lar?na g?re, il n?fusu 471.876 olup, km'ye 72 ki?i d??mektedir. N?fus yo?unlu?u k?y? ?eridinde il ortalamas?n?n ?zerinde iken, bu oran, k?y? ?eridinden i? kesimlere do?ru gidildik?e belirgin bir ?ekilde il ortalamas?n?n alt?na d??mektedir.

   ?l Merkezi, Aksu ve Batlama vadileri aras?nda denize do?ru uzanan bir yar?mada ?zerinde kurulmu? olup, bu yar?madan?n do?usunda ve 2 km. a????nda Do?u Karadeniz'in tek adas? olan Giresun Adas? bulunmaktad?r.

    YERY?Z? ?EK?LLER?
Giresun ili, y?zey ?ekilleri bak?m?ndan ar?zal?(engebeli) bir g?r?n??e sahiptir ve y?zey ?ekillerinin ?at?s?n?, Karadeniz k?y?s? boyunca uzanan olduk?a dar ve al?ak d?zl?klerden olu?an bir k?y? ?eridi ile g?neyde Kelkit ?ay? Vadisi aras?n? kaplayan Giresun Da?lar? meydana getirir. Do?u Karadeniz da?lar?n?n bat?ya do?ru uzanan kollar?ndan biri olan Giresun Da?lar?n?n doruk ?izgisi, Kelkit vadisine Karadeniz k?y??s?ndan daha yak?nd?r ve dik yama?larla iner, vadilerle yar?lm?? Karadeniz taraf?ndan ise e?im daha azd?r. K?y? genellikle tepelik bir g?r?n??e sahiptir. K?y?ya paralel bir duvar gibi duran da?lar?n ortalama y?ksekli?i 2000 m olmakla birlikte baz? yerlerde 3000 metreyi a?ar. Balaban, Gavur Da?? Tepesi, Cankurtaran, Karag?l, K?rkk?zlar bunlardan baz?lar?d?r.

   Da?lardan k?y?lara ge?it veren ?nemli noktalar, E?ribel ge?idi, ?ehitler Ge?idi, F?nd?kbel ge?idi gibi ?nemli birka? ge?itten olu?maktad?r.

    ?ebinkarahisar, Alucra ve G?ce il?elerini i?ine alan ve daha az ar?zal? olan kesimde ortalama y?kseklik 1000-1500 metre civar?nda olup, arazi Kelkit Vadisine do?ru e?imlidir.

    ?l genelinde az yer kaplayan ovalar?n b?y?k b?l?m? k?y? kesiminde toplanm??t?r. Bu ovalar, su sorunu olmayan verimli tar?m alanlar?d?r. K?y? kesimlerden ba?ka, i? kesimlerde Kelkit Vadisi'nde Avutmu? Deresi'nin Kelkit ?ay? ile birle?ti?i b?l?mde k???k, baz? d?zl?klere rastlan?r.

   Giresun Da?lar?n?n 2000 metreyi a?an baz? kesimlerinde hayvanc?l?k a??s?ndan ?nem ta??yan bir?ok yayla yer al?r. Giresun da?lar? ?zerindeki bu yaylalar?n ba?l?calar?, K?mbet, Kulakkaya, Bekta?, Tamdere, Karag?l, E?ribel, Kaz?kbeli yaylalar?d?r.

    Giresun ilinin kuzey b?l?m?nde, Giresun Da?lar? ile Kuzey Anadolu Da?lar?n?n baz? kesimlerinden do?an ?ok say?da k???k akarsu vard?r ve bu nedenle k?y? ?eridi s?k vadiler a??yla yar?lm??t?r. ?l topraklar?ndaki akarsular?n t?m?, da?lar?n dik yama?lar?ndan b?y?k bir h?zla akt???ndan oluk bi?imli derin vadiler olu?mu?tur. Ba?l?ca akarsular ?unlard?r:

    Aksu
Karag?l b?lgesinden do?ar. K?z?lta?, Sar?yakup, P?narlar ve G?d?l b?lgelerinin sular?n? toplad?ktan sonra Merkez il?enin do?u s?n?r?nda Karadeniz'e d?k?l?r. Uzunlu?u 60 km'dir.

   Har?it ?ay?
G?m??hane il s?n?rlar?ndaki Vavuk Yaylas?ndan do?ar. G?ny?z? yak?nlar?nda il topraklar?na girer ve Tirebolu'nun do?usunda denize d?k?l?r. ?l s?n?rlar? i?indeki uzunlu?u 50 km.'dir. Har??t ?ay? ?zerinde Do?ankent I ve II hidroelektrik santralleriyle, yap?m? devam eden enerji ama?l? (2) baraj in?aat? bulunmaktad?r.

   ?zl?ce ( Gelevera ) Deresi
Balaban da?lar?ndan do?ar ve Espiye'nin do?usundan karadenize d?k?l?r. Uzunlu?u 80 km.'dir.

   Pazar Suyu
Karag?l ve Y?r?cek b?lgelerinin sular?n?n birle?mesiyle olu?ur ve Bulancak'?n bat?s?ndan denize d?k?l?r. Uzunlu?u 80 km.'dir.

   Ya?l?dere
Erimez Da?lar?ndan do?ar ve Espiye'nin bat?s?ndan denize d?k?l?r.

   Batlama Deresi
?alda?'?n bat? yamac?n?n g?neyinde Bekta? yaylas?ndan do?ar ve merkez il?enin bat?s?nda denize d?k?l?r. Uzunlu?u 40 km.'dir.

   Ak??lar? h?zl? olan bu akarsular yaz?n da kurumaz. Yap?lan ?l??mlere g?re Har?it ?ay?'n?n debisi 500 m3 ile 400 m3 aras?nda de?i?mektedir. ?lde ?nemli b?y?kl?kte g?l yoktur. Ancak, Karag?l k?tlesinin kuzeybat?, kuzey ve kuzeydo?u yama?lar? 10 kadar buzyala?? taraf?ndan oyulmu?tur. Elmal?g?l, Karag?l, Kurug?l, Ayg?rg?l?, Camilig?l ve Ba??rsak g?l? bunlardand?r..

   Giresun Da?lar?n?n k?y?ya paralel olarak uzan???, il topraklar? ?zerinde iki farkl? iklim b?lgesi olu?mas?na neden olmu?tur. Karadeniz k?y?lar?nda ?l?k ve ya???l? iklim s?rer. Uzun s?reli g?zlemlerin ortalamas?na g?re, merkezde y?ll?k s?cakl?k ortalamas? 14.2 derecedir. En so?uk ay (?ubat) ortalama s?cakl??? 6.9 derecedir. En s?cak ay A?ustos ortalamas? ise, 22.3 derecedir. ?imdiye kadar Giresun'da kaydedilen en d???k s?cakl?k ?9.8 derece olarak, en y?ksek s?cakl?k ise, 4 Ekim 1952'de 37.3 derece olarak ?l??lm??t?r.

   En ?ok ya???, ekim ve Kas?m en az ya??? ise May?s ve Haziran aylar?nda g?r?l?r. Ya????n en fazla d??t??? aylarda ayl?k ortalama ya??? 140 mm.'yi a?arken, en az d??t??? aylarda 60 mm.'nin alt?na inmez.

   Ya???l? g?nlerin ortalama say?s? 184't?r. Ortalama deniz suyu s?cakl??? 16.9 derecedir. Deniz en y?ksek s?cakl?k de?erine Temmuz ve A?ustos aylar?nda ula??r.

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n