SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
SİSda??              

A?I

 
 

G?rele il?e s?n?rlar? i?erisinde bulunan Sis Da??, Do?u Karadeniz s?rada?lar?'n?n uzant?lar?ndan biridir; y?ksekli?i 2182 metredir. Sahile 40 km. uzakl?kta olan Sis Da??na 1.5-2 saatte ula??lmaktad?r. Sis Da?? ?zerinde yirmiyi a?k?n oba vard?r. Obalar ?evrede bulunan k?y ve kasabalar?n adlar? ile an?l?r. Obalardan baz?lar? ?unlard?r: Eynesil, ?arli, G?lefyurdu, A?alar Tam?, A??l?k D?z?, Yatak Yeri, Bak?r Alan?, Erkek Su, Han Yan?, Ambarl? ve ?r?mcek Obalar? olarak sayabiliriz. Deniz seviyesinden en ?abuk ula??lan ve en y?ksek yer olmas? Sis Da??n?n ?nemini art?rmaktad?r. Sis Da??na ula??m i?in daha ?ok iki g?zergah kullan?l?r. Eynesil ?ren Beldesi yolu, ?alpazar?, Geyikli ve A?asar derelerini takip eden yol. Bunlar? d???nda yak?n ?evre k?ylerde kendi belirledikleri patika yollardan ula??rlar.Her y?l ?evre yerle?im yerlerinin kat?l?m? ile Temmuz aylar?nda Sis Da?? ?enlikleri yap?l?r.Sis Da?? "C stat?s?nde Milli Park" olarak korunmaya al?nm??t?r.

   "?yle bir tutku ki as?rlard?r s?ren ?zlemin, ya?am bi?iminin, do?a a?k?n? g?n?m?ze yans?yan b?l?m?d?r. Yayla k?lt?r?, do?a ile i? i?e ya?amak binlerce y?ll?k g??ebe gelene?inden kaynaklanmaktad?r. Anadolu'ya ta??nan bu anlay?? g?n?m?zde farkl? uygulamalarla devam etmektedir. Eskilerin yol hikayelerinden ba?lamak istiyorum. K?? mevsiminde karla kapl? olmayan sahil ?eridinde otlayan hayvanlar yaz aylar?nda geni? otlaklar?n bulundu?u yaylalara ??kar?ld?. Okullar?n kapanmas? ile sahildeki bo?ucu nemli havadan ka?an insanlar yaylaya g?? etmi?lerdir. M?s?r tohumlar?n? tarlaya ekilmesinden sonra ba?layan haz?rl?klar yolda ve yaylada gerekli olan ihtiya?lar?n at, kat?r gibi hayvanlara y?klenmesiyle yola ??k?l?r. Eskiden yap?lan yayla g??leri bir ya?am bi?iminin, tutkunun folklorik izleridir. ?htiya?lar?n dolduruldu?u sepet (?elek)ler s?rtlarda, s?sl? boncuklarla, p?sk?ll? bo?azlar?na ziller (?an, kelek) ba?lanan hayvanlar ne?e i?erisinde t?rk?lerle devam eden yolculuk." Bug?nk? yol hikayemiz
G?rele, Eynesil sahil yolundan Be?ikd?z?"ne girmeden, A?asar deresinin denize d?k?ld??? yerden ?alpazar? y?n?ne motorlu ara?larla ba?lamaktad?r. Yolculu?umuzun ilk g?zlemi yolun her iki taraf?nda K?z?la?a?lar ve f?nd?k dallar?, suyunu ba?ta Sis Da?? olmak ?zere y?ksek da?lardan alan A?asar deresinin co?kun sesi ile kar??la??r. O kadar serttir ki bol ya?murlu g?nlerde yata??na geni? yar?klar a?ar, kenar?ndan ula??m? zorla?t?r?r.

   17 km.'lik asfalt yoldan ?alpazar?'na ula??ld???na sadece g?ky?z?nde penceresi olan, da?larla ?evrili, y?ksek vadinin dibinde k???k bir il?e ile kar??la??l?r. Bu il?emizin eski d?nemlerde pazar yerlerinden birisi oldu?u, isminin de buradan geldi?i anlat?l?r.

   ?alpazar?'ndan itibaren stabilize toprak yoldan devam ediyoruz. K?sa bir s?re sonra do?al maden suyu ??kt??? Ac?su'ya ula??ld???nda ?zgara et kokusu etrafa yay?l?r. Kaynak suyunun akt??? yerin etraf? piknik alan?na d?n??t?r?lm??. Burada da ?lkemizde do?al g?zelliklerimizi g?nl?k ??karlar?m?za nas?l harcad???m?z?n ?arp?c? bir ?rne?ini g?rmekteyiz. Do?al sodal? su borulara al?nm??, kayna?? da??t?lm??, do?al ortam? bozulmu?. Ne u?runa; sadece ve sadece para kazanmak. De?er mi? Suyun eski halini hat?rlad???mda, i?im burkuluyor. Tahta bir k?pr?den ula??yorduk g?r g?r akan Ac?suya, etraf?nda ne ev vard?, ne de beton i? yeri.

   Bu duygularla yolumuza devam ediyoruz. Geyikli?e do?ru y?kselti artt?k?a, do?an?n g?zelli?i, bitki kokusu etraf? sar?yor. ?am, g?rgen, kestane a?a?lar? g?r?l?nce; insan?, Sis Da??'na yakla?ma sevinci al?r. ?evre dikkatli g?zlerle incelendi?inde ?irkinlikle, ihti?am, bilgisizlikle, vurdumduymazl?k, bencillikle, do?an?n direnci olanca ??plakl???yla ortaya ??kar. Bir tarafta epey uzakta kalm?? masmavi Karadeniz, her mevsim farkl? tonlarla b?r?nen a?a?lar ve bitkiler; mis gibi do?a kokusu insan? canland?r?r. Di?er tarafta ise tarla a?mak amac?yla kesilen a?a?lar, s?r?lm?? toprak, ta? ??karmak, yol a?mak i?in dinamitlenen do?a. Bili?ten, bilimden, hukuktan ayr? uygulamalar. Geli?ig?zel betonla?t?r?lan, yok edilen hazinemiz. Ne yaz?k ki do?a ?c?n? heyelanlarla sel bask?nlar? ile al?yor. D???n?yorum da ??k?? yolunu e?itimde g?r?yorum. Yeni nesil ince ruhlu, sanattan, edebiyattan, bilimden ho?lanmad?k?a ??z?m bulmam?z ?ok zorla?acakt?r.

   Sis Da??na varmadan son dura??m?z ?am orman? ile kapl? Pald?rl? Su. ?am orman? i?inde buz gibi su. Arkam?zda enfes do?as? ile Geyikli, g?neye ve do?uya bakt???m?zda Zigana, Kad?rga yaylalar?, etraf? ?am kokusu, ?oban ve ?al? ?ilekleri, hayvan sesleri, ye?ilin b?t?n tonlar? ?yle bir i?tah a?ar ki; hangi insan? dinlendirmez ki. Ya?amak gerekir Sis Da??'n?, hem de doyas?ya. ?am orman?ndan ??k?p A?asar obas?na girince s?zl?klerle anlat?lmayacak do?a insan? kucaklay?p b?rakmak istemiyor, doya doya sar?lmak istiyorum. A?asar halk? korumaya ?al??m??, tahrip etmemi? g?zelliklerini. Hemen tepesinde sanki obaya d??ecekmi? gibi duruyor. Kalpak Kaya, tahta beton kar???k evleri, her mevsim, de?i?ik renkte a?an ?i?ekleri, ?am a?a?lar?yla insan?n i?ini ?s?t?yor.

   Buradan iki yol ayr?l?yor, biri ?alpazar? taraf?nda y?renin ortak pazar yerine, di?eride Sis Da??'n?n en b?y?k yerle?im yeri Eynesil obas?na. Biz Eynesil obas?na do?ru yola ??k?yoruz. ?lk g?r?len manzara b?y?l?yor, tam kar??da Sis Da??'n?n zirvesi b?t?n ihti?am?yla Kayasis, etraf? avu bitkisi ile kapl? geni? bir alana yay?lan yerle?im yeri. Obas?n?n ortas?nda k???k berrak bir dere ge?iyor. Dere bir ?a?layana d?n??meden ?nce Sand?k g?l? oluyor. ?evremiz yemye?il bir ?rt? ile kapl?. K???n beyaz ?rt?, ilkbaharda ye?il. sonbaharda ise alt?n ile k?rm?z?s?y? and?ran ?oban ?ile?i. Oban?n merkezinde tarihi de?eri olan Osman Day?'n?n kahvesinde soluklan?yoruz. Kahve karata?, kerpi? kar???m? ?zeri teneke kapl? i?ine girildi?inde eski yayla k?lt?r?n?n sadeli?i b?t?n ?zellikleri ile ayakta. Ortada tahtadan direk, tahta oturaklar(ayn? zamanda yatak olarak kullan?lan tahta kanepe) yayla suyuyla ?ay demleyen eski ocak, duvarda kuma?tan yap?lan sedirler. Ge?mi?e ?zlemi tamamlayan bu g?r?nt?y? bazen sadece televizyonda g?r?yoruz.

   S?ra oban?n ge?ilmesine geldi?inde Hasan A?a Suyu ve Gelin Kaya y?resine y?r?y??e ge?ildi. Eski g?c?n? kaybeden Hasan A?a Suyu tahripten k?smen korunabilmi?. Ormanl?k alana girip, do?a ile kucak kuca?a, r?yada gibi devam ediyoruz. Buradan eski halk inan??lar?nda yer alan Gelin Kaya'ya geliyoruz. Efsaneye g?re kaynanas?n?n bedduas?n? alm?? gelin, elinde tepsi (sini) ile ta?la?m??. Kayaya uzaktan bakt???m?zda u?urumun kenar? da mitolojik ?yk?lere konu olan ?ekliyle kar??m?zda duruyordu. Kaya sisi yak?ndan g?ren Top tepe'ye (futbol oynanan, d?zl?k) geldi?imizde kar??da ilk bak??ta ?rk?nt? veren etraf? ye?il, bize bakan s?r? metrelerce u?urum olan Kaya Sis ba??m?zda. Bulundu?umuz yeri daha iyi anlatmak i?in bir ?rnek yeterlidir san?r?m. Yaz?n g?zel bir havada ??plak g?zle buradan Giresun, Tirebolu baz? yerle?im yerleri ile sahil g?r?lebilmektedir. Kaya Sis'in alt?na bakt???m?zda metrelerce a?a??da
G?rele'nin ?anak??'n?n y?ksek k?ylerini g?rebiliyorum.

   B?t?n bu g?zelliklerin yan?nda ?irkin bir ya?madan bahsetmeden ge?emeyece?im. Milli Park olmas? gereken Sis Da?? s?rekli dikenli tellerle toprak elde etmelere, hi?bir kurala kanuna uymayan estetikten yoksun betonla?maya sahne olmaktad?r. ?nsan?m?z?n bencil duygular?na kurban edilmeye ?al???lan do?a inatla direniyor. Bu bayal??a kar?? ??kmad?k?a turizm faaliyetleri ile de?erlendirebilece?imiz g?zelim yaylalar?m?z yok olabilir. Sadece g?n? kurtarma, kazan? h?rs?, gelece?imizi bitirebilir.

   Sis Da?? yolculu?umuz, ak?am saatleri yakla?t?k?a konaklama haz?rl?klar?na d?n??t?. Ak?am ?st? serinlik etraf?m?z? sar?nca, k??l?k kazaklar ortaya ??kar??l?r. Zaten Kaya Sisten ve Hayan?ndan ??kan sisler bize evlerimize kapanmam?z? i?aret ediyor. Yirmi-otuz y?l ?ncesine kadar etraf? ?am a?a?lar? ile kapl? ?ay?r obas?, d?nyam?zdaki genel kirlilikten pay?n? almaya ba?lam??t?r. O g?zelim ?am a?a?lar? yerini mimari ?zelli?i olmayan, do?a ile uyumsuz, ?irkin beton g?nd?z kondulara terk etmeye ba?lam??t?r. A?a?lar?n d???nda orman g?l? de denilen, da?lar?n vazge?ilmez ?rt?s? "A?u" bitkisi, hatta "?al? ?i?ekler" dahi tahrip edilmi?tir.

   Bu ger?ekler sadece Sisda??'na has de?il, ?lkemizdeki ?evre duyars?zl???na bir ?rnektir. Ancak! Bu olumsuzluklar da??m?z?n g?zelliklerini yok edememi?, g?lgelememi?tir. ?unu da belirtmek gerekir ki; ?o?u yeri 6-7 ay karla kapl? oldu?u i?in s?rekli yerle?ime a??k de?ildir. Do?an?n azizli?i Sisda??'n?n nefes almas?n? sa?l?yor. Ne kadar ac? de?il mi? ?nsano?lunun elinin de?medi?i yerler daha iyi korunuyor.

  Bir ka? tats?z c?mleden sonra ?ay?r obas?n? (OBA D?Z?) tan?tmaya devam edelim. Ad? bol ?ay?rl? otlaklarla kapl? olmas?ndan gelir. Eskiler ortas?ndan dere ge?en ?anak ?eklindeki oba da bir metre y?ksekli?inde otlar?n varl???ndan s?z ederler. ?lkbaharda her taraf? rengarenk ?i?eklerle bezelidir. Sisda??'n?n bu en b?y?k yerle?im yeri ve ?evresi buz gibi sularla kapl?d?r. Hemen merkezde Osman Day?'n?n kahvesinin arkas?nda bulunan ?e?me yaz mevsiminin en s?cak g?nlerinde bile dudak ?atlat?r. Yine "G?mb?r?k" ad?n? suyun ak???n?n verdi?i sesten alan kaynak suyu adeta yerin derinliklerinden f??k?r?r.

   G?rele'nin y?ksek k?ylerine bakan "?aykara", "Bakacak", kaynak sular? ve nefis manzaralar? ile pikni?e gidenler i?in bulunmaz dinlenme yerleridir. Hasan A?a Suyu ise ?evresinin geni?li?i, oban?n her taraf?n? g?rmesi bak?m?ndan ?nemlidir. Y?rede a?a? oyma tarz?nda yap?lan ?e?me oluklar? ?ok ?nl?d?r.

   Yaylam?z?n bol sulu, otlu yap?s? ikliminden kaynaklan?r. K?? mevsiminde uzun s?re karla kapl?d?r. Bol ya??? al?r. Genelde her y?l yer yer 4-5 metreye varan kar k?tlesi su kaynaklar?n? besler. Di?er yaylalarda yerle?im yerlerinde, mesire alanlar?nda g?rd???m?z su kuyruklar?n?, ?s?nm?? sudan i?ebilmek i?in ?ekilen ?ileyi g?rd???m?zde y?renin de?eri daha da artar.

   ?ay?r obas?ndan Eynesil-
G?rele y?n?ne do?ru gidildi?inde daha y?ksek?e bir yerde olan "Evliya K?ran? (D?zl???)" denilen yere ula??l?r. Ad? ge?en tepe kav?ak noktas?d?r. Buradan Bak?r Alan?, A?alar Tam?na veya ters y?nde ?alpazar? topraklar?nda bulunan y?renin en ?nemli pazar yerine "Ali Meydan? D?zl???"ne ula??l?r. Ot g??? (ot?u g???) t?renlerinin de yap?ld??? pazar yerine do?ru giderken yolun bozuklu?u (g?ne?li havalarda tozlu, ya?murlu havalarda ?amurlu) hep dikkatimi ?eker. Buralardan her ge?i?imde ortaokul y?llar?nda ?svi?re'deki da? yollar?n? anlatan T?rk?e dersindeki "okuma par?as?" akl?ma gelir 20 y?l ?nce okudu?um yaz?, da? yollar?n?n bak?m?ndan, ?evre temizl??inden, bitki ?rt?s?n?n uyumundan, ormanlar?n d?zlenmesinden bahsediyordu. Aradan ge?en bunca y?ldan sonra bile bu anlat?lanlar bizim do?al g?zelliklerimiz i?in hala hayallerimizi s?sl?yor.

   Pazar yerine (Ali Meydan?) ula??ld???nda geni? bir alan, ?im arazi kar??lar sizi. 2000 metrede al?? veri?, ?enlik, e?lence, piknik keyfi ya?amak. Hangi duygu insan? buraya ?eker. Baz?lar? gelenekleri ya?atmak; atas?n?n, dedesinin al??kanl??? ile geliyor. Bir k?sm? sahilin nemli ikliminden ka?mak istiyor. Do?a ile i? i?e ya?amak isteyen, stres atmak isteyen. Ne dersek diyelim, Karadeniz insan? bir ba?ka keyif al?yor buradan.

   Sisda??'n?n geleneksel pazar yerinin merkezinde kaynak sular? var. Al??veri? yerine do?ru yakla??ld???nda yaylac?l?k yapan veya g?n?birlik gezi ama?l? gelenlerin et ve sebze ihtiyac?n? kar??layan sat?? yerleri, sat?c?lar?n ba??r??lar?, genel g?r?nt?y? olu?turur. ?zeri teneke kapl? karata?tan yap?lm?? lokanta, bakkal ve manav ge?mi?in b?t?n ?zelliklerini yans?tmakta. Lokantaya eski tahta kap?s?n? g?c?rtadarak girilir. ??inde ilk g?ze ?arpan ortada a?a?tan eski direk, gaz lambas?, tahtadan ?zenmeden yap?lm?? masalar ve a?a? oturaklar, zemin tamamen toprak. ?nsan?n ?zledi?i de bu g?r?nt?ler oluyor. Gezmeye gelenlere asl? gerekir. Burada modern olan ?ok cazip de?ildir. Her Cumartesi rengarek giysili, s?rtlar?nda ?antas? (?enti), belinde pe?temal? olan y?re kad?nlar? ile sahilden gelen modern giysili kad?nlar ilgin? g?r?nt?ler olu?turur.

  Pazar yerinin (Ali Meydan? D?zl???) ?evre y?releri de i?ine alan binlerce s?ren bir ?zlemi, ya?ama bi?imi, gelene?i yans?tm?? olmas?d?r. T?rklerin Orta Asya'dan yaylalar?m?za ta??d?klar? ot g??? (ot?u) ?enlikleridir. Bu ?enlik k?k? ge?mi?e dayanan bir tutkudur Karadeniz insan? i?in. ?yle ki ?lkemizin de?i?ik y?relerinden hatta yurt d???ndan dahi kat?l?m olmaktad?r.

   Pazar yerini A?asar Obas?'na, Kalpak Kayaya do?ru bakan y?n?nde eskilerin "?am?? D?z?" dedikleri, geni? bir alan vard?r. Burada ?ok eski d?nemlerde T?rklerin hayvanlar aras?nda yar??malar d?zenledikleri anlat?l?r.

   Da??m?z?n ba?ka g?zelliklerine do?ru hareket etmek vakti geldi?inde her Cumartesi veya ?enlikler sonunda ya?anan bir duyars?zl?ktan bahsetmeden ge?menin do?ru olmad???na inan?yorum. Hayvan ve yiyecek art?klar?, plastik ??pler meydan? kapl?yor. Son model arabalar?, de?i?ik ekonomik katmanlardan gelen insanlar?, k?lt?rel farkl?l?klar? olan y?re sakinlerinin ortak ?zelli?i ?evreye kar?? bencillik. Daha da ac?s? ?lkemizde her ?e?idine rastlad???m?z e?itim kurumlar?n?n fertlerimizi yeterince geli?tirememesidir.

   Geleneksel pazar yerini ayn? yoldan geri d?n?yoruz. Y?n?m?z? Bak?r Alan? Kaya Sis'e ?eviriyoruz. Bir tepeden ba?ka bir tepeye do?ru yol al?rken da??n her taraf?n? izlemek m?mk?n. ?alpazar? kesimine bakan Deli Halil Tepesi b?t?n heybetiyle sanki etraf?n? izliyor. Eteklerinde koyun ve ke?iler otluyor. Yine y?ksekten bak?ld???nda ye?il bir tepsiye benzeyen ?ay?r Obas? a?a??da adeta uyuyor. Buradan a??k havada net g?r?nen Karadeniz, da?? kucaklar gibi. Bak?r alan?na yakla?t?k?a bir taraf? u?urum Kaya Sis bize bak?yor.

   Bak?r Alan?; ?lk bak??ta irili ufakl? kayalar, k?sa otlar, ?al?l?k bitki ?rt?s? ile kapl? d?z say?labilecek bir arazi g?ze ?arpar. Ad?n?n nereden geldi?i konusundaki farkl?l?klar bizi ilgin? k?lt?rel ?zelliklere g?t?r?yor. Bizans d?neminde burada bak?r ??kar?ld???, y?redeki baz? ta?lar?n (baz? k?yl?ler bu ta?lar?n birinin ?zerinde Hz. Ali'nin ayak izi oldu?unu s?ylerler) maden yeri i?aretleri oldu?u anlat?l?r. Ancak yar? g??ebe hayvanc?l?kla u?ra?an T?rkler buraya "yatak yeri" demi?lerdir. Yatak yeri uzun yayla yolculuklar?nda hayvanlar?n ve insanlar?n dinlendikleri d?zl?klerdir.

 

Sisda?? Yolculu?umuz ( ?brahim Balc?o?lu)

Yaz tatili i?in geldi?imiz memleketimizde ramazan ?ncesi ?evre yaylalar? gezelim istedik. Be? ki?ilik bir grupla ?nce sahilden Tirebolu, G?rele, Eynesil ?zerinden Be?ikd?z??ne oradan da ?alpazar? ?zerinden Sis Da?? Yaylas?na ??kt?k. Yaylaya ??karken ?alpazar??nda uzun s?re k?y?m?zde ??retmenlik yapan Nazmi Bekta? hocay? da ziyaret ettik. Karde?lerim Mehmet ve Ekrem?in ??retmenli?ini yapan ve onlara bocuk lakab?n? takan Nazmi Hocayla ilk tan??mam oldu. Ben ??renci olarak ?stanbul?da bulundu?umdan ancak yaz tatiline gelebiliyordum, k?ye. O tarihlerde de o kendi memleketine d?nm?? oluyordu. Nazmi hoca ve de?erli han?m? bizi konduracak yer bulamad?, nerdeyse. Sa? olsunlar biz kahvalt?m?z? yap?p ??km?? olmam?za ra?men onlar bizi memnun etmek i?in ellerinden geleni yapt?lar. ??retmenler kar?? her zaman sayg?m? muhafaza etmi? biri olarak ellerinden ?pmeyi ihmal etmedim. Ger?ekten de ??retmenlerimize maalesef gereken ilgiyi ve sayg?y? g?stermekte ihmalk?r davran?yoruz.

Yolcu yolunda gerek diyerek Sis Da???na do?ru tekrar yola koyulduk. G?r?nen o ki Trabzon yaylar?n?n yollar?n? da en ?st seviyeye ??karmay? bilmi?. Aya??m?z ta?a tak?lmadan k?ran d?z? denilen yere kadar geldik. K?ran d?z?nde yol ikiye ayr?l?yor. Sa?a devam ederseniz Sisda??'na sola devam ederseniz Erikbeli ve Kad?rga Yaylas?na gidiyorsunuz. Biz ?nce sis da??na gitmeyi uygun bulduk. Biraz devam edince ?n?m?zde binlerce evden olu?an yaylaya ula?t?k.

Sisda?? Yaylas? Giresun ve Trabzonlular?n ortakla?a kulland??? bir yayla. Y?llarca yan yana ya?am?? insanlar bu b?y?k yaylay? karde??e kullanmay? bilmi?. ?zellikle Giresun?un G?rele ve Eynesil il?elerinden gelen yaylac?lar ile Trabzon?un Be?ikd?z? ve yeni il?elerden ?alpazarl?lar binlerce ev yaparak yayladan ?ok yazl?k bir ?ehir olu?turmay? ba?arm??lar. Yayla camisi, sa?l?k oca?? ve i?yerleri ile k???k bir ?ehir gibi i?lev g?rmeye ba?lam??. Orada ??rendi?imiz kadar?yla ?zellikle Ramazan?da ?ehirliler ?zelikle ak?amlar? gelip iftar?n? yaylada yap?p, teravihi de k?l?p memleketlerine geri d?n?yorlarm??. Sis da??n? ?b?r ucuna kadar gittik. Ancak yine de bitiremedik. Ancak g?ne?e ra?men denizden gelen sis ayaklar?m?z?n alt?nda g?zel bir manzara olu?turarak bize sis da??na geldi?imizi hat?rlatt?.

Yayla i?inde gezinirken g?rd???m?z yeni bir cami in?aat?na rastlad?k. Kolay gelsin diyerek devam ettik. Biraz gitti?imizde ??len vaktinin girdi?ini tespit ederek ?n?m?ze gelen bir camide namaz? k?lmaya karar verdik. ?yle ya daha nerede duraca??m?z belli olmazd?. Namaz? k?ld?ktan sonra beraber gezdi?imiz arkada??m?z kaza??n? duraklad???m?z bir yerde unuttu?unu s?yleyince geri d?nmek zorunda kald?k. D?n??te tekrar o cami in?aat?n?n ?n?nden ge?erken cami i?in tasadduk yapmad???m?z? hat?rlayarak bir miktar yard?m yapt?k. Demek kaza?? arkada??m?z unutmam??, ona unutturulmu? diyerek bu i?in bizim d???m?zda geli?ti?ini d???nd?k.

Geldi?imiz yerden tekrar geriye d?nerek yol ayr?m?na geldik. K?rand?z? denilen yerden Erikbeli ve Kad?rga Yaylas? istikametinden K?rt?n?e inerek d?nmeyi d???nd???m?zden buraya do?ru y?neldik. Yollar olduk?a g?zel hava ise yayla serinli?indeydi. Bu serin havaya aldanmamak gerek. G?ne? g?ren sa? kolum Antalya?da deniz kenar?nda yanm?? gibi olmu? ben ise fark edememi?im. Y?z?m de kolumdan geri kalmam??, zaten bu?day renkli olan derim iyice kararm??t?. ?amlar aras?nda k?h Karadeniz B?lgesine ?zg? k?z?la?a? ve bodur me?e a?a?lar? aras?ndan ge?erek E?ribel?e vard???m?zda 100 y?l ?ncesinin hanlar?n? g?rmemiz ?ok ilgin? geldi bana. Bizim yayla yolumuzda Tepealan ve Galigen denilen o durak yerlerinde eski hanlardan bir eser kalmam??t?. ?ylesine harap olmu? ki ah?ap malzeme kalmam??ken ta?lar? bile nereye gitti belli de?il. Oysa Erikbeli?nde y?z y?llar ?ncesinden kalan ah?ap binalar bug?n hala i?levlerine bir ?ekilde devam ediyorlar. Otel, kahvehane ve lokanta olarak bir ?ekilde devam eden bu i?lev insan? kendine hayran b?rak?yor. ?nsan normal akl?yla ya?an onca kara ra?men bu hanlar nas?l ayakta kalm?? diye d???nmekten kendini alam?yor.

 

 

 

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n