SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 

KEMEN?E     

 

 

GELM?? GE?M?? EN ?NL? KEMEN?E USTALARI

Halil Kodalak: 1878 y?l?nda, G?rele'nin Karadere k?y?nde do?mu?tur.

Lakab? Karaman olup kemen?eyi Kandahor k?y?nden Kuyucuo?lu ile Tuzcuo?lundan ??renmi?, Pi?o?lu ve Durkaya'n?n ustas?d?r.

? Rize'li Sad?k (Aynac?): 1888 y?l?nda, Rize'nin Yenik?y mahallesinde do?mu?tur. 1946 y?l?nda Istanbul'da vefat etmi? olup, plak kay?tlar? mevcuttur.

? Fehmi Alan: 1900 y?l?nda Ma?ka'n?n Ipsela (Ocakl?) k?y?nde do?m??, 1958 y?l?nda vefat etmi?tir.

? Pi?o?lu Osman (G?k?e): 1901 y?l?nda G?rele'nin Dayl? k?y?nde do?mu?, 1946 y?l?nda Istanbul'a yapt??? bir gemi yolculu?unda vefat etmi?tir. Lakab?, ustas? Halil Kodalak'?n bir k?zg?nl?k an?nda sarfetti?i "Ula pi?o?lu pi?" s?z?nden kalm??t?r.

G?rele tarz? kemen?e stilinin ard?llar?n? etkilemesinin yan?s?ra t?m zamanlar?n en sevilen kemen?ecilerinden biri olmu?tur.

? Salanoy'lu Mehmet (Yavuz): 1908 y?l?nda, Ma?ka'n?n Salanoy mezeresinde do?mu?, 1974'de Istanbul Zeytinburnu'nda vefat etmi?tir.

? H?seyin Dilaver: 1910 y?l?nda S?rmenenin Aso k?y?nde do?du. Kemen?e ?almay? ayn? k?yde bulunan ya?l? bir Rumdan ??rendi. 1937-1941 y?llar? aras?nda Trabzon'da f?r?nc?l?k ve Karb?k Demir?elik i?-letmesinde memur olarak ?al??t?ktan sonra ?nce Adapazar? sonra Istanbul'a yerle?ti. 1964 y?l?nda vefat eden H?seyin Dilaver kemen?e tekni?i, geni? repertuar? ve ?zellikle denizci T?rk?leriyle ard?llar? ?zerinde en ?ok iz b?rakan sanat??d?r.


? Durkaya Kemal (Ip?ir): 1911 y?l?nda G?rele'nin Ard?? k?y?nde do?mu? ve 1988 y?l?nda vefat etmi?tir.

? Hasan Tun?: 1913 y?l?nda Ma?ka'n?n Ma?ura k?y?nde do?mu?tur. Yedi ?ocuklu bir ailenin en b?y?k o?lu olan Tun? 9 ya??nda ge?irdi?i bir kaza sonucu sa? g?z?n? kaybetmi?tir. As?l mesle?i yorganc?l?k olma-s?na kar??n Istanbul radyosunda uzun s?re program yapm??, 1986 y?l?nda Istanbul'da vefat etmi?tir.

? Osman Gen?: 1915 y?l?nda Ma?kan?n Soldoy k?y?nde do?mu?tur.

? Hasan Duman: 1920 y?l?nda Ordu merkez Uzunmusa k?y?nde do?mu?tur.

? Hasan S?zeri: 1921 y?l?nda Rize'nin Portakall?k semtinde do?mu?, Ankara Rad-yosu'nda "Karadenizden Sesler" program? yapm??, 1970 y?l?nda Ankara'da vefat etmi?tir.

? Ferhat ?zyakupo?lu: 1921 y?l?nda, Ma?ka'n?n Meksila k?y?nde do?du. Kahvecilik yapan ve bir s?re Ankara Radyosu'nda ?al??t?ktan sonra 1974 y?l?nda vefat etmi?tir. Lazutlar salk?m sa?ak adl? t?rk?s?yle tan?n-m??t?r.

? Bahattin ?amurali: 1928 y?l?nda S?rmene'nin Cida k?y?nde do?mu?tur. 1991 y?l?nda Istanbul'da vefat eden ?amurali, gerek derledi?i ve besteledi?i t?rk?ler gerekse kemen?e tekni?i a??s?ndan t?m zamanlar?n en iyi kemen?ecilerindendir.

? Ali R?za Temelli: 1930 y?l?nda S?rmene'nin G?lansa mahallesinde do?mu?tur.

? Koryana'l? H?seyin (K?se): 1938 y?l?nda Ak?aabat'?n Koryana k?y?nde do?mu?, 1996 y?l?nda vefat etmi?tir.

? Fahrettin Dilaver: 1931 y?l?nda S?rmene'nin Aso k?y?nde do?mu? olup, H?seyin Dilaver'in o?ludur. Hayat?n?n bir b?l?m?n? Almanya'da ge?iren ?nl? kemen?eci 2004 y?l?nda vefat etmi?tir.

? Sami Matarac?: 1931 y?l?nda Ma?ka'n?n Matarac? k?y?nde do?du, as?l mesle?i yorganc?l?kt?r.

? Ahmet Yan?k: ?alpazar?'n?n Yan?k k?y?nde 1935 y?l?nda do?mu?, 1996 y?l?nda vefat etmi?tir.

? Sinan Kaya: 1937 y?l?nda Ma?ka'n?n Ma?ura k?y?nde do?mu?, 1957-60 y?llar? aras?nda Istanbul Radyosu'nda kemen?e programlar? yapm??t?r.

? Katip ?adi: 1938 y?l?nda G?rele'nin Dereku??ulu k?y?nde do?mu?tur. G?rele stilinin ya??yan tek b?y?k ?stad?d?r.

? Mehmet S?rr? ?zt?rk: 1938 y?l?nda, G?rele'nin Kemikli mahallesinde do?mu? olup, Pi?o?lu'nun talebesidir.

? Saffet Gen?: 1941 y?l?nda Ma?ka'n?n Soldoy k?y?nde do?mu?tur.

? ?evket K?ro?lu: 1947 y?l?nda Ak?aabat'?n S?d?ksa k?y?nde do?mu?tur.

? Hac? Kahvecio?lu: 1952 y?l?nda Ak-?aabat Eriklide do?mu?tur.

? Ali ?inkaya: 1953 y?l?nda ?alpazar?'n?n Do?anc? k?y?nde do?mu?, 1994 y?-l?nda vefat etmi?tir.

? Yusuf Cemal Keskin: 1954 y?l?nda, Dernekpazar? Zezonaza k?y?nde do?mu?tur. Gen?li?inde G?rele tarz?ndan ard?ndan ?amurali'nin stilinden etkilenmi? zamanla s?rat ve ritm a??s?ndan benzersiz kendi stilini bulmu?tur. ?ok say?da kaset dolduran Keskin, gerek derledi?i ve besteledi?i t?rk?ler a??s?ndan gerekse bir d?nem 4 telli kemen?e kullanmas? gibi deneysel olandan ka??nmam?? bir m?zisyen olup, Trabzon tarz? kemen?enin ya?ayan ?stadlardan birisidir.

? Hayri Ya?ar Karag?lle: 1954 y?l?nda Ak?aabatta do?mu?tur.

? Sait U?ar: 1957 y?l?nda Tonya A?asar'da do?mu?tur.

? Dursun Dereli: 1960 y?l?nda Of'ta do?mu?tur.

? H?seyin B??ak: 1965 y?l?nda, Giresun'un Dereli kazas?n?n ?alca k?y?nde do?mu?tur.

Karadenizli m?badil kemen?eciler:


? Stavris Petridis (Trabzon Ma?ka)
Basit ve geleneksel ?alma tekni?iyle ?ne ??kmasa da Karadeniz'linin duygu d?nyas?n? belki de en iyi yans?tan t?m zamanlar?n en iyi keme?ecilerinden birisidir.

Ekagien ke to Tsambasin" ve "Afino gia" adl? bestelerin de sahibidir.


? Gogos Petridis (Bk. Gogo)
Yunanistan'da Kalamria'daki evinin ?n?ne heykeli dikilen ve m?kemmel ?alma sitilinden dolay? kemen?enin Patri?i olarak nitelendirilen tek kemen?eci olan Gogos, 10 ya??ndayken eevlenmi? ve Kostaki, Sava ve Stavri ad?nda ?? ?ocuk sahibi olmu?, t?m ya?am? boyunca kemen?e ?alm??, 1983 y?-l?nda vefat etmi?tir.

? Michalis Kaliontzidis
Veria'da oturan gen? neslin parlak y?ld?z? ayn? zamanda keman da ?almakta ve bir m?zik okulu i?letmektedir.

? Kostas Theodosiadis

Yeni nesil kemen?ecilerden birisi olup ad?n? geleneksel t?rk?leri yorumlad??? "Trapezoundetka" adl? CD serisi ile duyurmu?tur.


? Nikos Papavramidis

T?rk?e t?rk?lerde okuyan G?m??hane'li kemen?eci m?badele ?ncesi Trabzon'da sevilen bir kemen?ecidir.

Trabzon'lu yazar ?mer Asan'?n "Niko'nun kemen?esi" adl? hikayesinin esin kayna??d?r.


? Giorgoulis Kougioumtzidis

Yorgulis Kuyumcidis, Gogo'nun ??rencilerinden birisi olup "Papou" lakab?yla tan?n-maktad?r.

? Kostakis Petridis
Gogo'nun o?lu olup inan?lmaz yay tekni?iyle tan?nmaktad?r.

? Andreas Kiougioumzidis
Yorgulis'in o?lu olup gen? ku?a??n iyilerindendir.

? Kostas Siamidis
Yeni ku?ak kemen?ecilerin parlayan y?ld?z? 1983 y?l?nda ?ark?c? Chrisantho ile 2000 y?l?nda Fuat Saka ile de ?al??m??t?r (Lazutlar II, III)

? Giannis Vlastimiadis
Bol alkol ve sigaran?n y?pratt??? bo?uk sesiyle bol k?f?rl? t?rk?ler s?yleyen t?m zamanlar?n en ?ok sevilen ve ayn? oranda sevilmeyen kemen?ecilerinden birisi olup, 2001 y?l?nda Selanik, Kalamaria'da vefat etmi?tir. Lakab? ?anakali'dir.

? Dimitris Kougioumtzidis
? Pella yak?nlar?ndaki Nea Zoi k?y?nde ya?ayan kemen?ecinin sadece Chrisantho'ya e?lik eden kay?tlar? mevcuttur.

? Panagiotis Alsanidis
Kemen?eyi tulum gibi akort ederek ?almas?yla tan?nan Kalamria'l? bir kemen?ecidir.

Georgos Amarantidis

Makedonya'da bulunan Alonakia k?y?nde do?mu?, Atina'ya yerle?mi? geleneksel t?rk?leri ?al?p s?yleyen bir kemen?ecidir.

? Aristidis Mihailidis
Makedonya'da Pella'da Skidra k?y?nde ya?ayan yeni ku?ak kemen?ecilerden birisi olup, e?i de kemen?ecidir.

? Theodoros Pavlidis
Daha ?ok kar??lama ve ?iftetelli tarz? t?rk?ler s?ylemekte ve ?almaktad?r.

 

 

 

 

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n