SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
giresun    K?RAZIN ANAVATANI FINDI?IN BA?KENT?               

 

G?RESUN RES?MLER?   CO?RAFYA   MADENLER   FINDIK    K?LT?R    YARBAY TOPAL OSMAN A?A   G?RESUNLU ?NL?LER

  Bir ?ok Tarihi Belgelerde ilk K?lt?r F?nd???n?n Yeti?tirildi?i yer olarak ifade edilen Giresun?da f?nd?k hayat?n her a?amas?nda kendini g?stermektedir.

   ?limizin yakla??k 100.000 hektar alan?nda yap?lan f?nd?k tar?m? insan?m?z?n i?i, a??, d???n? k?sacas? her ?eyi olmu?tur f?nd?k. F?nd?k hasat zaman? insan?m?z?n bir zaman belirtisi olmu?tur. ??yle ki, D???n ne zaman f?nd?ktan sonra veya f?nd?ktan ?nce gibi zamanlarla ifade edilmektedir. ?limiz insan?n?n T?rk?lerine konu olan f?nd?k ilimizde genelde A?ustos ay?n?n ilk yar?s?nda olgunla??p hasata ba?lan?l?r.

Ye?ilin mavi ile kucakla?t??? do?a harikas? ilimizde hasat zaman? f?nd?k bah?elerini g?rmek gerekir. Uzaktaki yak?ndaki herkes gen?-ihtiyar, k?z-erkek ?reticilerin o meyilli yama?larda bir makine d?zeni ile dallara uzanarak ?otanak toplamalar?, k?vrak Giresun-f?nd?k t?rk?lerini insan? ?a??rtan bir h?zla s?ylemeleri bir arada yenen co?kulu imece yemekleri, s?k s?k ya?mur ve g?ne?in olu?turdu?u g?kku?a??n?n olu?turdu?u doyumsuz g?zelli?i, ?zetle do?ayla b?t?nle?en bir hareket, ses ve renk armonisi, dinsel kitaplarda ve mitolojilerde yer alan bir dizi ?yk?y? an?msat?r. Bu sanki insan?n topraktan f??k?ran bereketi kar??lamas?n?n t?rene d?n??en ?yk?s?d?r.

Ya?am?n ye?il ye?il her yerden f??k?rd??? bu do?a cennetinin seven insanlar?, size i?tenlikle ?ho?geldiniz? diyeceklerdir......

G?RESUN TOMBUL FINDI?I

 

  ?retim Yerleri: Giresun ili; Piraziz, Bulancak, Merkez, Dereli, Ke?ap, Ya?l?dere, Espiye, G?ce, Tirebolu, Do?ankent, G?rele, ?anak??, Eynesil il?elerinde, Trabzon ili; Be?ikd?z?, Vakf?kebir,

 

  ?retim Tekni?i : bir ?l?man iklim meyve t?r?d?r. 550 m. rak?ma kadar olan, y?ll?k optimal s?cakl???n 13-16 ?C, en d???k s?cakl???n ?5 ?C ve en y?ksek s?cakl???n ise 35 ?C civar?nda oldu?u y?relerde yeti?tiricili?i yap?lmaktad?r. periyodizite e?ilimi y?ksek, toplam en az s?cakl?k ihtiyac? 2284 ?C, toplam en ?ok s?cakl?k ihtiyac? 2572 ?C olup, ortalama g?n ?s?s? ise 20?C?dir.

    Y?ll?k ya??? toplam?n?n 700 mm. nin ?st?nde ve bu ya????n aylara da??l?m?n?n dengeli olmas? gerekmektedir. Haziran ve Temmuz aylar?ndaki oransal nemin %60 ?n alt?na d??medi?i, Taban suyu y?ksek olmayan, besin maddelerince zengin, t?nl?-humuslu ve pH? ? 5-7 aras?ndaki topraklarda yeti?ir.

Bitki yap?s?; 2-3 m. boylar?nda, orta derecede ta?lanan, 5-10 cm. ?ap?ndaki 5-6 adet dal?n bir araya getirilmesiyle olu?turulan ocak ad? ile tabir edilen a?a???k formundaki bitkilerdir.

 

    D?llenme : Tek evcikli bir bitki olup, erkek ve di?i ?i?ekleri ayn? bitki ?zerinde, ancak de?i?ik yerlerde olu?maktad?r. Kas?m- Mart aylar? aras?nda a?maya ba?layan karanfil ad? verilen di?i ?i?ekler, yine ayn? d?nemlerde olgunla??p polen yaymaya ba?layan p?s ad? verilen erkek ?i?ekler taraf?ndan tozlan?r. 3-5 ay sonra d?llenme tamamlan?r. Giresun tombul f?nd???n?n ?ncelikli tozlay?c? ?e?idi olarak Palaz, mincane, fo?a ve kal?nkara ?e?itlerinden bir veya ikisi meyve tutumunun y?ksek olmas? bak?m?ndan bah?e i?erisinde % 8-12 oran?nda bah?enin hakim ve r?zgar alan yerlerinde bulunmas? gerekir. Kalite d?zeyinin s?rekli olarak korunmas? i?in tek ?e?it tozlay?c? ile d?llenmenin sa?lanmas? uygun olacakt?r.

 

GENEL ?ZELL?KLER? :

- Hasat Zaman? : Erken orta (10-15 A?ustos)

- Di?i ?i?ek A?ma Zaman? (% 50) : Orta ge? (10-20 Ocak)

- Erkek ?i?ek A?ma Zaman? (% 50): Erken (10-20 Kas?m)

Meyve ?ekli Kabuklu

- ?ekil De?eri ve bi?imi :1,11 yuvarlak

- ?rili?i (gr):1,46

- Kabuk Kal?nl??? : 1,01 mm.

- Rand?man : 52,40

-1 kg?daki kabuklu dane say?s?: 670-730 adet/kg

-Kabuklu Meyve ?rili?i(mm): 16,3(17,2-16,5-15,4) (uzunluk-Geni?lik-Kal?nl?k)

?otanakta (Meyve Salk?m?)

- Meyve Say?s?: 3,45

- Kabuk Rengi : Kahverengi

- Kabuk ?zelli?i: Parlak renkli, loblu, ucu hafif t?yl?

- Zuruf ?zelli?i: Uzun, uca do?ru geni? ve a??k y?rtma?l? (Meyve Boyunun 2-2,5 kat?)

Meyve ?ekli ??:

- Aroma : kendine ?zg? tat ve lezzette, ?ok lezzetli, natural i? veya kavrulup yendi?inde damakta b?rakt??? kendine ?zg? aromas?, tad? di?er ?e?itlerde olmayan farkl? bir ?zelliktir.

- ?ekil de?eri ve bi?imi: 1,07 yuvarlak

- ?rili?i (gr): 0,96

- ?? meyve irili?i(mm): 13,1(13,8-13,1-12,6)(uzunluk-geni?lik-kal?nl?k)

- Boyutlar?: 6 mm ve ?zeri

- ?? meyve zar?n?n(Testa) Sakall?l??? : Sakals?z

- Tohum Zar? (Testa) Rengi : A??k, parlak

-Ya? oran?: % 63,82

-Protein oran?: % 16,92

- Tohum zar?n?n Soyulabilirli?i (Beyazlatma) Oran?: % 96,6

Giresun Tombul F?nd???n?n Co?rafi Tescil i?areti:

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n