SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
K?RT?N            

 

K?RT?N    CO?RAF? YAPI    K?RT?N BARAJI    RES?MLER

        

Har?it ?ay? kenar?nda, Tirebolu-Torul transit karayolu ?zerinde kurulmu? son derece da?l?k araziye sahip bir il?edir. Kuzeyde Giresun ili ?anak?? il?esi, kuzeydo?uda Trabzon ili ?alpazar? il?esi, Tonya ve Ma?ka il?eleri, do?uda G?m??hane ili Torul il?esi, g?neyde Giresun ili Alucra il?esi ve bat?da Do?ankent il?esi ile ?evrilidir. ?l?enin y?z ?l??m? 930 Km.?  olup denizden y?ksekli?i ise 602 metredir.

AKARSU

         ?l?emizden ge?erek Tirebolu yak?nlar?ndan denize d?k?len Har?it ?ay?, il?enin en ?nemli akarsuyudur. Ayr?ca Kavraz Deresi ve Gelivera Deresi de bulunmaktad?r.

.?KL?M?

         ?l?enin iklimi, deniz iklimi ile karasal iklim aras?nda ge?i? alan?n? te?kil etmektedir. Yaz?n yok denecek kadar az ya?mur ya?maktad?r. K?? aylar?nda zaman zaman yo?un kar ya?mas?na kar??n, lodos r?zgarlar?n?n da etkisiyle uzun s?re kar kalmaz.

         K?rt?n ?l?esinin ?evresi kayal?klarla ?evrilidir. Ancak y?ksek kesimlere do?ru ye?il ormanl?k alanlar? ba?lar. Ya???, orman bitkilerinin yeti?mesine sebebiyet vermektedir. Rak?m olarak 800 metreye kadar yayvan yaprakl?lar, 800 metreden 2500 metreye kadar i?ne yaprakl? a?a?lar ve daha yukar?larda ise otlak, ?ay?rl?k ve meralar?n yer ald??? g?r?l?r.

ULA?IM

         ?l?emiz Tirebolu-Torul transit yolu ?zerinde bulunmaktad?r. Ula??mda 1999 y?l?na kadar s?k?nt?lar ?ekilmi?se de, Ekim-1999?da Do?ankent-K?rt?n aras?nda bulunan toplam 5 km. uzunlu?unda t?nellerin a??lmas? ile ula??mda rahatlama kaydedilmi?tir.?l?enin G?m??hane, Giresun ve Trabzon illeri ile ba?lant?s? rahatl?kla yap?labilmektedir.

         K?y yollar? genelde ham yollard?r. Ancak zeminin sa?lam olmas?, ula??mda g??l?kler getirmemektedir. K?y yollar?na hen?z asfaltlama ?al??mas? yap?lmam??t?r. ?zellikle Yukar? K?rt?n K?y Grup Yolunun ?slah edilmesi gerekir.

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n