SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
K?RT?N            

 

K?RT?N    CO?RAF? YAPI    K?RT?N BARAJI    RES?MLER

        

K?rt?n Baraj? ve Hidro Elektrik Santrali (HES)

            a) TAR?H?ES? 

1986 y?l?nda ihale edilen K?rt?n Baraj? ve HES ?n?aat?, ba?lang??ta proje sorunlar? ??z?lememi? olmas? ve yeterli ?dene?in 1994 y?l?ndan sonra sa?lanabilmi? olmas?ndan dolay? fiziki ger?ekle?me, 1995 y?l?ndan ba?layarak ?nemli bir geli?me g?stermi?tir. Baraj?n a??l???, A?ustos- 2003 tarihinde olmas? beklenmektedir.

           b) BARAJIN ?ZELL?KLER?

K?rt?n Baraj? ?ny?z? beton kaplamal? ve kaya dolgu tipli bir barajd?r. Baraj?n maximum su krej kotu seviyesi 644 m.dir. Baraj yerinin Jeolojik yap?s?nda granodiorit, diabaz, andezit ve kristalin kire? ta?lar? yer al?r.

Giresun Do?ankent HES?den sonra Har?it Projesinin yap?labilirlik a?amas?nda ?nerilen ve in?aat?na ba?lanan ikinci tesistir. Kurulu g?c? 2x46 MW olup, y?lda 198 GWh enerji ?retecektir.

            Baraj?n ana amac? enerji ?retimidir. K?rt?n baraj?, Torul baraj? ile birlikte Har?it ?rma??n?n do?al ak?m?n? d?zenleyerek ?rmak boyunca ?nerilen santrallerin g?venilir ve toplam enerji ?retimlerinin artmas?n? sa?layacakt?r.

1987 Birim fiyatlar? ile K?rt?n Baraj?nda elde edilecek enerjinin yarar? 4052.39 x 106 TLd?r. Gelir-gider oran? 1.10dur. Mansab?nda kurulacak olan santrallerin katk?s? ile bu oran 1.71 olacakt?r.    

c) ULA?IM:

K?rt?n Baraj? ve HES, Har?it ?ay? ?zerinde, G?m??hane iline ba?l? K?rt?n il?e merkezine 7 km. uzakl?kta, ?zk?rt?n Beldesinde in?a edilmi?tir. G?m??hane-Torul- Tirebolu Devlet karayolu ?zerinde bulunan baraj, G?m??hane iline 48 km uzakl?kta bulunmaktad?r.

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n